PDA

Visualizza versione completa : Al nos dialét


 1. Memoria Storica Abriga 40
 2. Memoria Storica
 3. Sunà Da Mars
 4. Gigui A Carneual
 5. Mars
 6. Memoria Storica Uindüi/ualanghi
 7. Memoria Storica Abriga 40 Aprile/brill
 8. Memoria Storica 40 Pasqua Ieri E Oggi
 9. Memoria Storica Abriga 40 Masc´
 10. Memoria Storica Abriga 40, Giügn
 11. Memoria Storica Abriga 40, Lüii
 12. Memoria Storica Abriga 40, Ósst
 13. Gita Ai Zapei D'abriga
 14. Via Libera Ai "zapei Dabriga"
 15. Memoria Storica Abriga 40 Setèmbar
 16. Memoria Storica Abriga 40 Utóar
 17. Memoria Storica Abriga 40 Nuèmbar
 18. Memoria Storica Abriga 40 Dicembar 1
 19. Memoria Storica Abriga 40 Dicèmbar 2
 20. Memoria Storica Abriga - Li Muntagni E La So Get -
 21. Memoria Storica Abriga 40 , Gabinàt!!!
 22. Festa Par I Scióri
 23. Memoria Storica Abriga 40, I Dì Da La Mèrla
 24. La Vera Storia Del Suna’ Da Mars
 25. "sunà Da Mars " (prima Poesia In Dialetto D'aprica
 26. Il "figliuol Prodigo" In Dialetto D'aprica
 27. Memoria Storica Abriga 40 Mars
 28. Memoria Storica, Li Cuntradi D'abriga - Lisced Agn
 29. Memoria Storica Abriga 40 Brill
 30. Memoria Storica, Cuntradi D'abriga- Liscidì
 31. Momoria Storica Abriga 40 Masc - Maggio
 32. Memoria Storica Abriga 40 La Fera Da Pentecosti
 33. memoria storica, via libera a i zapei d'abriga
 34. memoria storica, abriga 40, Osst
 35. Memoria storica abriga 40 Setèmbar
 36. al nos dialèt, la parabola del figliuol prodigo
 37. memoria storica, commento a Utòuar agn 40
 38. carelada biografica 80 agn d'abriga
 39. carelada biugrafica di 80 agn d'abriga da 4-6
 40. carelada biugrafica di 80 agn d'abriga 7-10
 41. carelada biugrafica 80 agn d'abriga da 11-14
 42. carelada biugrafica 80 agn d'abriga 15-18
 43. Carelada biugrafica di utant'agn d'Abriga 19-21
 44. Carelada biugrafica utant'agn d'Abriga 22-25
 45. Carelada biugrafica di utant'agn d'Abriga, fine
 46. Commento in italiano alla poesia del mese Nuèmbar
 47. partecipazione concorso"Voci di Quarto" Gli inconsapevoli vantaggi della povertä
 48. Memoria storica, dicembre 1 con commento
 49. Memoria storia abriga-40-inviro dic.26.p.
 50. Memoria storica abriga 40 - Commento a dicèmbar (u dezzèmbar) 2
 51. Memoria storic abriga 40 - dicèmbar u dezzèmbar
 52. Buon Natale auguri
 53. Memoria storica abriga 40, giner
 54. e la neve é arrivata:
 55. Memoria storica abriga 40 - Gabinàt -
 56. mensile Orobie e "zapei d'abriga"
 57. Memoria storia, oc' a i nos tradiziunai uindui
 58. memoria storica, al gabinàt di uéc'
 59. Memoria storica abriga 40 - febrer
 60. memoria storia abriga 40, mars
 61. La Setimana Santa agn 40
 62. Memoria storica abriga 40 - Brill
 63. Memoria storica abriga 40 - 25 aprile da regurdà e testimunià
 64. Memoria storica abriga 40- Masc´(maggio)
 65. Memoria storica abriga 40 - Giugn
 66. memoria storica abriga 40, Luglio commento
 67. memoria storia, a ALE
 68. memoria storica. agosto 40
 69. memoria storica, al dialèt-carta d'identità
 70. memoria storica abriga 40 - commento poesia setèmbar
 71. memoria storica abriga 40 - i utantagn d'abriga sü AlterNativa
 72. Paola, un fiore colto o strappato?
 73. Memoria storica, abriga 40 -ottobre, commento
 74. memoria storica- la stagiuu l'e finida
 75. memoria storica - Ma des miliardi da Fr, €, u § ?
 76. memoria storica abriga 40- commento poesia Novembre
 77. i Sanc' e i mortc'
 78. a Giada
 79. Memoria storica abgriga 40 - commento dicembre (1) (2)
 80. Memoria storica - al Natal da sèmpar e l'albero
 81. Memoria storica - dicémbar cun al denedal
 82. auguri
 83. Alex Bellini, l'eroe bis d'Aprica
 84. Memoria storica - i "Zagabri" an Abriga
 85. Memoria storica -l'Asemblea da la Magnölta an di regörc'
 86. Memoria storica- li fommni da la mè generazuu
 87. al nos dialèt - a Eluana
 88. Montagne
 89. Memoria storia - al lauèc' an da la nosa storia d'abriga
 90. Memoria storica-li Palmi an da la nosa tradizuu d'abriga
 91. "al nos dialèt" al Francesch al perd la curriera.....
 92. Pasqua 2009- chi ca dis ca....
 93. al nos dialèt, Trofeo Stefano Cioccarelli e Alessandro Moraschinelli
 94. Memoria storica - 25 aprile
 95. al nos dialèt-ina segonda uita - Zagabri
 96. "al nos dialet" cun l'IDEVV la biblioteca da l'anzianu l'e sal-ua
 97. IDEVV la memoria storica
 98. al nos dialèt - amò zagabri -
 99. al nos dialet - La torbiera banca par i tep da crisi
 100. al nos dialèt - la fera da San-Pieru
 101. al nos dialet - a pruposit da prumesi- nient da nof sota al sol -
 102. al nos dialèt - "Di fuoco e acqua"
 103. al nos dialèt - Gambuer (traduzione in italiano)
 104. al nos dialèt - i toponomi d'abriga nr. 34
 105. al nos dialet - Tullio Carugo l'e un di nos
 106. al nos dialèt - li uachi d'abriga che uita da sciori ca li faua!
 107. al nos dialèt - La stagiuu l'e finida -
 108. al nos dialèt - Di fuoco e acqua 2° parte
 109. al nos dialèt - al pü bèl libar dal mond D'vinis di Alberto dell'Acqua da Grusot
 110. al nos dialét - che bel al bos-c ch'al riua fin su l''us da cà
 111. al nos dialèt - an pensier a i nos morc'
 112. al nos dialèt - e dai cun sti scudi!
 113. al nos dialet - 20 anni dalla caduta del muro di Berlino
 114. al nos dialèt - I Montini i uignia da nö, an Abriga, an uacansa
 115. al nos dialèt - la prima nef
 116. al nos dialet - l'albero e an bel Natal
 117. auguri BUON ANNO
 118. al nos dialèt d'abriga -GABINAT agn 40
 119. al nos dialèt d'Abriga - Carneuàl -
 120. al nos dialèd d'abriga- par carneual ogni scherz al ual
 121. al nos dialèt d'abriga - La Quaresima?...
 122. al nos dialét d'abriga - sunà da mars -
 123. al nos dialèt d'abriga- Ot da mars, an pensier par li fommni
 124. al nos dialèt d'abriga - quandu la sunada la cambia
 125. la setimana santa - 3 bucù da pà e 3 bucù da uì
 126. uinticinq da brill - Liberazüu -
 127. an di cent agn dal trenino rosso an g'a...
 128. La fera da Pentecosti di mé tép
 129. scingagn = zingari
 130. quadar esclusiv d'autor
 131. Euiua la mascherpa:al furmai di por diau d'an tep
 132. La fera da Sampieru, an Abriga, ier e an co'
 133. Dizionario del dialetto d'Aprica - comunicato stampa
 134. al nos dialèt d'abriga - cun che lena la scur l'acqua da la nosa Uall d'Abriga
 135. La turbiera dal Piangembru
 136. M U D A' (la transumanza)
 137. San Roch - ina prumèsa.....
 138. La stagiuu l'e finida, li persiani li rèsta seradi
 139. Al sumartì
 140. Al uèl, par nö, l'e miga ina nuità
 141. Tep da castègni
 142. Quandu ai fünürai i daua fo la sàl
 143. Ma uarda, uarda! che la Pisciarota* la rinas!
 144. La nef l'e scià
 145. Segond recuperu di Zapei d'abriga?
 146. La Santa Lucia an da li nosi tradizüu
 147. Stori da paes. E se al leuèc' di marènch.....
 148. La Puscena an da li nosi tradizuu
 149. Dal uèc' al nov an da li nosi tradizuu
 150. La Befana d'an tep
 151. Gabinat !!!!!
 152. Uintisèt da giner, di da la memoria
 153. I "Zapei d'Abria u Sant
 154. "sunà da mars" la os dal cör
 155. "Giner ginerù, spazza scrani e masù"
 156. bosch abandunat (in risposta a bosco abbandonato)
 157. "Cuntec' cuma ina Pasqua"
 158. Se bosch e prac' da pürif i laga sgumènc' che dì di cap da sulif?
 159. Che piena a Pasqua la gesa da St. Pieru a Abriga!
 160. Auanti cun li centenari an Abriga|||
 161. Li rais natürali e quili cunquistadi
 162. La fera da Pentecosti agn 40
 163. che sensazuu quèl "Giordana 2011" an Abriga
 164. I "Segreti" degli Zappelli, an bù pas auanti
 165. A' la ex piscina da St.Pieru (Cortan) la mostra i so agn
 166. Che strana cuincidènsa.....
 167. An regord, dal uif, dal Tigliu di Stampi
 168. an ugiada su i Morc' d'an co a qui di ier
 169. fin ca ghe uita al ghe risorsi an da l'om
 170. serà i oc e turnà al Natal agn 40
 171. Gabinat 2012
 172. Robi da miga credach ai nos dì
 173. Lüscili saluàt dal gel
 174. La me cuntrada da li ca öidi
 175. Sunà da mars di nos diì an abriga
 176. La setimana Santa da ier e d'an cö
 177. Che strage!!!
 178. Li vutazuu - al prima e al dopo -
 179. unticinch da bril
 180. vutazuu da paes
 181. l'Abriga al cumpletu a festegià al 50° dal so Pastor
 182. Eila Andrea!
 183. la strada della vita
 184. Le mort a' al tirì
 185. La strada della vita, dì dopu dì
 186. sera di morc' 2012
 187. che furtunàt al nos ors orfeo!
 188. Quata storia an "üna segonda uita"!
 189. al trop al storpia
 190. Gruppo Procostume della Valposchiavo al Sunà da Mars d'abriga
 191. La nosa Parabola dal mes e li elezuu
 192. Nosi tradizuu dal uéndardì sant
 193. Uinticinq da bril 2013
 194. Pian di Gembro al scrign da Ivan Monti
 195. Na che fadiga!
 196. I sanc' e i Morc' an da li nosi tradiziù d'Abriga
 197. sumarti an Abriga
 198. Parabole
 199. Tredas da dicembar
 200. Ina posa e an pas da memoria an-dre da 70 agn. al mè paes
 201. Le Natal e al piof
 202. Bundi ca le Gabinat
 203. Quat or la nef da stu stagiuu
 204. cumplimènc al nos Capu(Natali)
 205. Al lauècc' da marènch dal poor Pineli
 206. Papa Montini nei ricordi d’Aprica
 207. Che bel al PIA' da San Pieru da noch illuminat
 208. La Santa Lucia an da li nosi tradizüu d'Abriga